ZDRUŽENIE URBÁRU POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO ČAVOJ

Výplata podielov

Združenia urbáru pozemkové spoločenstvo Čavoj oznamuje podielnikom, že dňom 18.10.2021 sa začínajú vyplácať podiely za rok 2019 a 2020. Vyplácať sa bude: v pondelok, stredu a štvrtok od 08:00 hod. do 12:00 hod.

DROBENIE PODIELOV

Členstvo v spoločenstve vzniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na           LV č. 867 a 1422. Členom spoločenstva sa môže stať len ten spoluvlastník, ktorého celkový vlastnícky podiel je minimálne…
Čítať viac