ZDRUŽENIE URBÁRU POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO ČAVOJ

O nás

Reštitučné konanie vo veci vydania majetku bývalého urbárskeho spoločenstva v Čavoji bolo zákonom 81/49 Zb. a 2/58 Zb. zrušené.

Dňa 28.12.1992 bola Pozemkovým úradom v Prievidzi podaná žiadosť o vrátenie majetku bývalého urbárskeho spoločenstva.

Rok 1993 bol venovaný vyhľadávaniu podkladov pre vydanie majetku (mapy, identifikácia parciel, zoznam pôvodných vlastníkov).

26.novembra 1993 bol na zakladajúcej schôdzi urbárskeho spoločenstva zvolený 11 členný výbor, ktorého hlavnou úlohou bolo prevziať majetok Severoslovenských štátnych lesov.

V apríli 1994 Severoslovenské lesy š. p. dali do užívania 530 ha z bývalého urbárskeho majetku.

Podľa zákona 330/91 Zb. sú pozemkové úrady oprávnené viesť konanie vo veci vydávania nehnuteľnosti, ktoré boli násilne vzaté po roku 1948.

Rok 1995 bol venovaný vydokladovaniu a vyhľadávaniu oprávnených osôb na majetok bývalého urbárskeho spoločenstva v Čavoji. Na tomto mieste by sme sa chceli poďakovať pani Marte Krpelanovej a pani Marte Lukáčovej, ktoré sa veľmi obetavo venovali dokazovaniu nároku na vydanie majetku, ktorý nám podľa práva patril a ktorý bol vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu Bratislava.

Vzhľadom na to, že v našej obci nebola dokončená komasácia, časť urbárskeho majetku bola vzatá do komasácie a táto nebola skončená. Pozemkovoknižný operát neexistoval, zavádzal sa zjednodušený register pozemkov a ako jediná obec v okrese sme museli použiť pri preukazovaní oprávnenosti nároku na majetok, zoznam pôvodných vlastníkov z roku 1936, ktorý obsahoval až 756 mien. A na preukazanie vlastníctva sme podľa zákonných predpisov museli využiť všetky formy dokazovania (rodné listy, a pod.).

V tom čase sa podal návrh na vrátenie majetku vo výške 782761/799702  podielov spoločnej nehnuteľnosti čo predstavuje 98 % majetku. SPF spravuje majetok v celkovej výške 16940/799702  podielov čo predstavuje 2 %.

Všetky doklady boli odovzdané Pozemkovému úradu v Prievidzi, ktorého úlohou bolo nároky prekontrolovať a vydať rozhodnutie o vlastníctve. Celý proces reštitúcie bol z našej strany skončený.

Spoločenstvo dňa 27.02.1996, bolo zapísané Obvodným úradom v Novákoch do Registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou, pod registračnou značkou R-13/NO.

Spoluvlastnícky podiel nehnuteľnej veci pozostávajúci z viacerých samostatných pozemkov je zapísaný na listoch vlastníctva č. 867 a 1422, vedených pre katastrálne územie Čavoj, na Katastrálnom odbore Okresného úradu Prievidza.