ZDRUŽENIE URBÁRU POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO ČAVOJ

Ponuka na predaj podielov

Výmera   13 337,10 m2 ( LV 867 =13327,19 m2  a  LV 1422 =  9,91 m2 ) 
Cena: 1,20 € / m2

Kontakt: Jana KováčováTrenčianska 22018 51 Nová Dubnica
Tel. 0907754258

Vážený podielnik !

Združenie urbáru pozemkové spoločenstvo Čavoj, ktorého členom ste aj Vy, Vás touto cestou informuje o možnosti odkúpenia Vašich podielov spoločenstvom.

Znamená to, ak by ste sa rozhodli predať svoj podiel, odkúpi ho od Vás Združenie urbáru pozemkové spoločenstvo Čavoj.

Vklad do katastra a náklady znáša spoločenstvo. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na:

  • mobil: 0903 556 885

  • mail: urbarcavoj@centrum.sk

   V zmysle zákona NR SR č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a podľa článku VIII. Zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti Združenia urbáru pozemkové spoločenstvo Čavoj, môžu členovia spoločenstva prevádzať svoj vlastnícky podiel spoločnej nehnuteľnosti a s ním súvisiace práva a povinnosti len za podmienok ustanovených v tomto zákone a podľa § 140 Občianskeho zákonníka.

Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom predkupné právo. Ak žiaden z vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti neprejaví do 30 dní od zverejnenia na webovom sídle spoločenstva záujem o kúpu podielov spoločnej nehnuteľnosti, tento môže byť ponúknutý tretím osobám prostredníctvom výboru. 

Podľa ustanovení nariadenia europského parlamentu a rady (EÚ) 2016/676 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ( ďalej len GDPR) a podľa ustanovení zákona 18/2018 z 29.11.2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 25.05.2018 nebude Združenie urbáru pozemkové spoločenstvo Čavoj zverejňovať osobné údaje bez písomného súhlasu  dotknutých osôb.

Ing. Ján Halaška

predseda ZUPS Čavoj