ZDRUŽENIE URBÁRU POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO ČAVOJ

Ponuka na predaj podielov

Fureková Emília, mobil: 0911 022 011

Ponúkam na predaj spoluvlastnícky podiel ZUPS Čavoj, LV 867 a LV 1422, celkom 419 zlomkov, čo je 2 825.20 m2. Cena: 800 €

 

Planková Oľga, Kúpeľná 89, 972 01 Bojnice

Telef. číslo: 0905 102 896, Mail: plankovaolga@gmail.com

Ponúkam na predaj spoluvlastnícke podiely urbáru v obci Čavoj

LV 1422 2.26 m2, LV 867 3030.87 m2

Celkom 3033.13 m2, Cena: 1 200,00 €

 

   V zmysle zákona NR SR č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a podľa článku VIII. Zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti Združenia urbáru pozemkové spoločenstvo Čavoj, môžu členovia spoločenstva prevádzať svoj vlastnícky podiel spoločnej nehnuteľnosti a s ním súvisiace práva a povinnosti len za podmienok ustanovených v tomto zákone a podľa § 140 Občianskeho zákonníka.

Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom predkupné právo. Ak žiaden z vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti neprejaví do 30 dní od zverejnenia na webovom sídle spoločenstva záujem o kúpu podielov spoločnej nehnuteľnosti, tento môže byť ponúknutý tretím osobám prostredníctvom výboru. 

Podľa ustanovení nariadenia europského parlamentu a rady (EÚ) 2016/676 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ( ďalej len GDPR) a podľa ustanovení zákona 18/2018 z 29.11.2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 25.05.2018 nebude Združenie urbáru pozemkové spoločenstvo Čavoj zverejňovať osobné údaje bez písomného súhlasu  dotknutých osôb.

Ing. Ján Halaška

predseda ZUPS Čavoj