ZDRUŽENIE URBÁRU POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO ČAVOJ

Nezaradené

Ponuka na predaj podielov

Vážený podielnik ! Združenie urbáru pozemkové spoločenstvo Čavoj, ktorého členom ste aj Vy, Vás touto cestou informuje o možnosti odkúpenia Vašich podielov spoločenstvom. Znamená to, ak by ste sa rozhodli predať svoj podiel, odkúpi ho od Vás Združenie urbáru pozemkové…
Čítať viac

DROBENIE PODIELOV

Členstvo v spoločenstve vzniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na           LV č. 867 a 1422. Členom spoločenstva sa môže stať len ten spoluvlastník, ktorého celkový vlastnícky podiel je minimálne…
Čítať viac