ZDRUŽENIE URBÁRU POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO ČAVOJ

DROBENIE PODIELOV

Členstvo v spoločenstve vzniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na           LV č. 867 a 1422.

Členom spoločenstva sa môže stať len ten spoluvlastník, ktorého celkový vlastnícky podiel je minimálne 2000 m2.

Drobenie jednotlivých spoluvlastníckych podielov pod výmeru 2000 m2 nie je možné (čl. III. odst. 6 stanov spoločenstva).